Ondersteuningsplan 2022-2026 goedgekeurd

In oktober 2021 is begonnen met de voorbereidingen voor het ondersteuningsplan voor de nieuwe planperiode 2022-2026. De inbreng van vele stakeholders, zoals coördinatoren onderwijsondersteuning, directies van scholen, beleidsadviseurs van de gemeenten en de leden van de ondersteuningsplanraad, is opgehaald en verwerkt in het nieuwe plan.

Vooruitlopende op de wettelijke verplichting is ook het hoorrecht van leerlingen uitgewerkt en is het niveau van de basisondersteuning voor ons samenwerkingsverband geherdefinieerd.

Voorts is opgenomen dat het samenwerkingsverband met ingang van 2023 voor het lwoo overgaat naar populatiebekostiging. Een ingrijpend besluit! Het betekent dat er geen arrangementsbesluiten meer door het samenwerkingsverband voor lwoo worden toegekend en dat de scholen voor vmbo meer ruimte krijgen om de ondersteuning voor de doelgroep naar eigen inzicht in te richten.

Ook is in het plan opgenomen dat we de komende jaren stappen gaan zetten op weg naar inclusiever onderwijs.

De Algemene Vergadering heeft het nieuwe plan op 5 april 2022 goedgekeurd. Inmiddels is het op de website van ons samenwerkingsverband gezet.