Werken aan versterking van het regionaal dekkend netwerk

Een van de opdrachten van de samenwerkingsverbanden is dat zij met de scholen een regionaal dekkend ondersteuningsnetwerk realiseren voor het onderwijs;

Sinds de start van passend onderwijs in 2014 is er al veel gebeurd. Scholen hebben flinke stappen gezet en met vallen en opstaan zijn er ook afspraken met de gemeenten over samenwerking en afstemming met jeugdhulp gemaakt.

Maar er zitten nog hiaten in het aanbod en bovendien kan het altijd beter. Daarnaast zou het mooi zijn als het onderwijs “inclusiever” kan worden ingericht.

Voor de planperiode 2022-2026 maakt het samenwerkingsverband een nieuw ondersteuningsplan, waarin het de doelen en de aanpak voor de komende jaren bepaalt. Ook de 25 verbeterpunten voor passend onderwijs die de minister in samenspraak met de Tweede Kamer heeft vastgesteld, worden daarbij vanzelfsprekend meegenomen.

Kort voor de zomervakantie is met de voorbereidingen van het nieuwe plan een begin gemaakt.

Maar zo’n plan schrijven we niet in de ivoren toren. De komende periode gaan we daarover met de scholen, ondersteuningsplanraad, ouders, flankerende samenwerkingsverbanden po, gemeenten, jeugdhulp en andere relevante samenwerkingspartners in gesprek.

Het streven is erop gericht dat ons nieuwe ondersteuningsplan voor de periode 2022-2026 in april 2022 voor besluitvorming gereed is.