Inspraak, klachten, bescherming persoonsgegevens

Klachten en bezwaar
Het samenwerkingsverband maakt voor klachten en bezwaar gebruik van de landelijke commissies van Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl). Er zijn commissies voor verschillende onderwerpen: De commissie wordt gewoonlijk ingeschakeld als eerst de interne mogelijkheden zijn benut. Hebt u klachten over personeelsleden van het samenwerkingsverband of over het samenwerkingsverband als organisatie, dan kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder. Neem dus bij een klacht eerst contact op met de directeur van het samenwerkingsverband
Bescherming persoonsgegevens

Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen en ouders bij het organiseren van passend onderwijs voor leerlingen. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. Het samenwerkingsverband streeft naar een functioneel gebruik en een optimale bescherming van persoonsgegevens van de leerlingen. Het samenwerkingsverband hanteert een privacyreglement. In dit reglement is beschreven hoe het samenwerkingsverband omgaat met leerlingengegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Ook de scholen en de partners in de jeugdhulp hanteren privacyreglementen. Ieder voor zich en gezamenlijk werken we continu aan het voldoen aan de regelgeving ten aanzien van privacy. In deze handreiking privacy ouders leest u wat uw rechten zijn. De Functionaris Gegevensbescherming van het samenwerkingsverband is (tijdelijk) Gerrit Jan Miedema van Privacy op School. Hij is te bereiken via mailadres gerritjan@privacyopschool.nl en telefoonnummer 06-22001659.

Overzicht scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Ondersteuning op school.

Het samenwerkingsverband stimuleert dat ouders vroegtijdig worden betrokken bij de ondersteuning voor hun kind op school.

Informatie over de recht op inspraak, klachtafhandeling en de AVG.