Ondersteuningsprofielen voor uw kind

Het samenwerkingsverband stimuleert dat ouders vroegtijdig worden betrokken bij de ondersteuning voor hun kind op school. Ook stimuleren wij dat ouders en school als partners op respectvolle wijze met elkaar in gesprek gaan. Opdat de jongere de ondersteuning krijgt die nodig is om op school succesvol te zijn.

De ondersteuningsstructuur

Passend onderwijs begint met een goede basisondersteuning op de scholen voor alle leerlingen.

Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. Deze wordt zoveel mogelijk in de eigen school geboden. De mentor en de zorgcoördinator zijn dan voor ouders de contactpersonen. Indien deze extra ondersteuning niet toereikend blijkt, kan er in overleg tussen ouders en school en onderwijsloket geconcludeerd worden dat er speciale ondersteuning of een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs nodig is.

Ondersteuning op schoolniveau

Gaat uw kind van het basisonderwijs naar  het voortgezet onderwijs? Of wilt u weten wat de school van uw kind aan ondersteuning biedt? Hier vindt u alle middelbare scholen in onze regio en hun ondersteuningsprofielen. Een vergelijking van scholen in Rijnstreek vindt u op ‘Kies je school Alphen aan den Rijn‘. Een vergelijking van scholen in Gouda en omliggende gemeenten vindt u op ‘VO Gids Midden-Holland’.

Ook is een tijdige aanmelding van uw kind bij het VO of VSO van belang. De procedure voor de aanmelding, uiterste data waarop u uw kind schriftelijk moet hebben aangemeld bij een school en de mogelijkheden voor ondersteuning voor uw kind in het VO vindt u hier. Vanuit het ministerie is er de brochure ´Een passende onderwijsplek vinden voor uw kind´. Een beschrijving van wat per schooltype van een leerling wordt verwacht vindt u in de brochure Kenmerken van leerlingen per schooltype.

Daarnaast vindt u hier specifieke brochures over:

Ouders met specifieke vragen kunnen deze vraag stellen bij het Onderwijsloket: info@swv-vo-mhr.nl; tel 0182 699765.

Ondersteuning op bovenschools niveau

De speciale, bovenschoolse ondersteuning van het samenwerkingsverband bestaat uit:

Financiering particulier onderwijs niet toegestaan

Af en toe krijgt een school of het samenwerkingsverband van ouders of een medewerker van jeugdhulp de vraag of voor een leerling een onderwijsplek op een particuliere onderwijsinstelling betaald kan worden. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen en mogen niet aan deze verzoeken voldoen. In de onderwijswetgeving (art. 148 WPO, art. 99 WVO, art. 143 WEC) is bepaald waaraan de onderwijsmiddelen van OCW besteed mogen worden. Het bekostigen van particulier onderwijs valt niet onder de reikwijdte van de bestedingsmogelijkheden. Aanvragen hiervoor worden op deze grond dus afgewezen.

Overzicht scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Ondersteuning op school.

Het samenwerkingsverband stimuleert dat ouders vroegtijdig worden betrokken bij de ondersteuning voor hun kind op school.

Informatie over de recht op inspraak, klachtafhandeling en de AVG.