Ouders

Ouders zijn onze partners in passend onderwijs

Een goede samenwerking  tussen school en ouders is van groot belang. Vooral als er zorgen zijnen een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft. Het samenwerkingsverband stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van hun kind, niet pas als er problemen zijn.

In de Informatiegids passend onderwijs voor ouders vindt u uw rechten beschreven.

Hoe we deze rechten in dit samenwerkingsverband hebben geregeld, vindt u hieronder.

Invloed op de ondersteuning voor uw kind

In de ondersteuningsroute  is het gesprek en de afstemming met ouders bij elke stap aan de orde.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, is de school wettelijk verplicht om een ontwikkelingsperspectief te schrijven. De leerlingen en ouders  hebben inspraak in de invulling van het  ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Ouders kunnen voor een second opinion over het ontwikkelingsperspectief contact opnemen met het Onderwijsloket, info@swv-vo-mhr.nl.; tel 0182 699765.
Meer over over de ondersteuning die de scholen en het samenwerkingsverband bieden, leest u hier.

Inspraak op het beleid van de school en van het samenwerkingsverband

Elke school moet een schoolondersteuningsprofiel opstellen en vaststellen. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesbevoegdheid op dit ondersteuningsprofiel.

In de handreiking hiernaast leest u meer over de mogelijkheden tot inspraak.

Bij het samenwerkingsverband hebben de ouders invloed op het beleid via de ondersteuningsplanraad (OPR).

Handige informatie voor ouders

Overzicht scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Ondersteuning op school.

Het samenwerkingsverband stimuleert dat ouders vroegtijdig worden betrokken bij de ondersteuning voor hun kind op school.

Informatie over de recht op inspraak, klachtafhandeling en de AVG.