Leerlingen met ondersteuningsbehoefte

Leerlingen kunnen een uiteenlopende ondersteuningsbehoefte hebben. Relevant voor de overstap PO/SO naar V(S)O zijn de volgende:

 • Dyslexie en dyscalculie
 • Ondersteuningsbehoefte op regulier VO, anders dan vmbo met leerachterstanden en praktijkonderwijs
 • Vmbo met leerachterstanden en Praktijkonderwijs (Pro)
 • Nieuwkomers in Nederland met een taalachterstand
 • Visuele beperking of communicatieve en auditieve beperking
 • VSO
Wat verandert er dit jaar
 • Het excelblad leerachterstanden is niet meer beschikbaar. Haal de informatie uit de normeringstabel van het lvs
 • Let op bij het advies Praktijkonderwijs bij de doorstroomtoets. Lees hierover op deze pagina.
 • Wat niet wijzigt maar wel aandacht behoeft is:
  • Voor leerlingen met leerachterstanden lwoo is het SWV uit de route. De vmbo-scholen bieden nog wel lwoo!
  • Voor verwijzing naar het VSO is een preadvies nodig
  • Het melden van leerlingen met ondersteuningsbehoefte in de POVO-module met het startformulier per 15 november blijft van kracht (met uitzondering van lwoo dus). Hierdoor kan vroegtijdig het gesprek worden gevoerd over een passende plek voor de leerling.
  • VO-scholen hebben zorgplicht t.a.v. leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Van ouders wordt verwacht dat zij relevante informatie over de ondersteuningsbehoefte van de leerling verstrekken. Als ouders geen relevante informatie willen verstrekken, kan dat tot gevolg hebben dat de school niet in staat is om de ondersteuningsbehoefte van de leerling vast te stellen en dus ook niet om te beoordelen of de school de benodigde ondersteuning kan bieden. Dat kan ertoe leiden dat de school de leerling mag weigeren toe te laten. Vanwege het gebrek aan inzicht in de ondersteuningsbehoefte kan van de school dan niet worden verwacht dat hij een andere school voor de leerling vindt en uitvoering geeft aan de zorgplicht.

In Midden-Holland is er een mentorproject om leerlingen te coachen bij de overstap po – vo. Zie hiervoor de website: Scool’s cool in Gouda/Waddinxveen.

De procedures

Voor alle leerlingen geldt de algemene procedure voor de overstap van PO naar VO, al zijn er voor de leerlingen met ondersteuningsbehoefte aanvullende of afwijkende bepalingen. Deze vind je in de hierna volgende procedures beschreven.

Vragen

Vragen over leerlingen met ondersteuningsbehoefte kun je stellen bij het Onderwijsloket VO. ctamhr@swv-vo-mhr.nl Tel 0182-699.765.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.