Leerlingen met ondersteuningsbehoefte

Leerlingen kunnen een uiteenlopende ondersteuningsbehoefte hebben. Relevant voor de overstap PO/SO naar V(S)O zijn de volgende:

 • Dyslexie en dyscalculie
 • Ondersteuningsbehoefte op regulier VO, anders dan lwoo en pro
 • Lwoo en Pro
 • Nieuwkomers in Nederland met een taalachterstand
 • Visuele beperking of communicatieve en auditieve beperking
 • VSO
Wat verandert er dit jaar
 • Er verandert niets in de regionale procedures
 • Wat niet wijzigt maar wel aandacht behoeft is:
  • Het melden van leerlingen met ondersteuningsbehoefte in de POVO-module met het zorgadviesformulier per 15 november blijft van kracht. Hierdoor kan vroegtijdig het gesprek worden gevoerd over een passende plek voor de leerling.
  • VO-scholen hebben zorgplicht t.a.v. leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Van ouders wordt verwacht dat zij relevante informatie over de ondersteuningsbehoefte van de leerling verstrekken. Als ouders geen relevante informatie willen verstrekken, kan dat tot gevolg hebben dat de school niet in staat is om de ondersteuningsbehoefte van de leerling vast te stellen en dus ook niet om te beoordelen of de school de benodigde ondersteuning kan bieden. Dat kan ertoe leiden dat de school de leerling mag weigeren toe te laten. Vanwege het gebrek aan inzicht in de ondersteuningsbehoefte kan van de school dan niet worden verwacht dat hij een andere school voor de leerling vindt en uitvoering geeft aan de zorgplicht.

In zowel Midden-Holland als Rijnstreek is er een mentorproject om leerlingen te coachen bij de overstap po – vo. Zie hiervoor hun websites: Scool’s cool in Midden-Holland en Coach4you in Alphen aan den Rijn.

De procedures

Voor alle leerlingen geldt de algemene procedure voor de overstap van PO naar VO, al zijn er voor de leerlingen met ondersteuningsbehoefte aanvullende of afwijkende bepalingen. Deze vind je in de hierna volgende procedures beschreven.

Vragen

Vragen over leerlingen met ondersteuningsbehoefte kun je stellen bij het Onderwijsloket VO. ctamhr@swv-vo-mhr.nl Tel 0182-699.765.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.