Schooladvies VSO

Als de school (PO, SO of SBO) het schooladvies VSO verwacht te geven, is het zaak om tijdig zaken in gang te zetten om een plaats in het VSO te regelen.

Wat verandert er dit jaar?
  • Er zijn geen wijzigingen.
  • Graag je aandacht voor:
    • We merken dat leerlingen incidenteel te snel worden doorverwezen naar het VSO. Vergewis je ervan dat je vanuit je school(bestuur) voldoende ondersteuning hebt ingezet voor de leerling. Betrek eerst extra deskundigheid vanuit je bestuur (of in Midden-Holland de eerste deskundigen) voordat je met de ouders in gesprek gaat over VSO.
Start tijdig

Voor het PO en het SBO geldt:

Vergewis je ervan dat je als basisschool(bestuur) alle nodige ondersteuning hebt ingezet om de leerling in het regulier onderwijs te houden. Als na consultatie van je schoolbestuur (of in Midden-Holland de eerste deskundigen) blijkt dat VSO de passende optie is, volg dan de onderstaande stappen.

Start liefst in groep 7 maar uiterlijk in september groep 8 met deze leerlingen. Bespreek het voorlopig schooladvies met de ouders. Nodig hen uit voor een breed overleg (zie hieronder). Vraag de ouders voor welke VSO-school zij een voorkeur hebben. Meld hen dat zij de leerling voor 1 februari moeten aanmelden bij de VSO-school.

Organiseer een breed overleg (een overleg met een breed ondersteuningsteam) waarbij je tenminste de ouders, de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband VO en zo mogelijk de VSO-school (of -scholen als de ouders nog geen keuze hebben gemaakt) uitnodigt. In dit overleg wordt besproken welke VSO-school de meest passende ondersteuning voor de leerling kan bieden.

Vul voor deze leerlingen het startformulier in OT in, uiterlijk 15 november, en voeg het OPP dan wel het groeidocument toe.

In deze instructiefilmpjes, bij onderdeel 4b, leer je hoe de je voor een VSO-advies de informatie in het OKR in Onderwijs Transparant verwerkt.

Voor het SO geldt veelal dat de leerlingen doorstromen naar het VSO (van de eigen organisatie). De TLV kan (met toestemming van de ouders) direct worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

Aanmelding en toelaatbaarheidsverklaring

Voor toelating tot het VSO is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van een samenwerkingsverband VO. Deze TLV wordt aangevraagd door de VSO-school van keuze. De ouders melden de leerling voor 1 februari aan bij de VSO-school en dan start de VSO-school de TLV-aanvraag.

Vragen

Indien je vragen hebt, kun je deze stellen bij het Onderwijsloket: ctamhr@swv-vo-mhr.nl .
Tel 0182-699.765.

Informatie over de algemene PO VO procedure.

Informatie over de aanvullende procedures voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.