Overstap PO VO

Wat verandert er dit jaar?

Bij Werkwijzer PO vind je de voorlichting die we het PO/SO geven over de procedures en instrumenten die we in Midden Holland en Rijnstreek gebruiken om alle leerlingen een passende plek in het voortgezet onderwijs te bieden. Er is een algemene overstapprocedure die voor alle leerlingen geldt. Daarnaast zijn er aanvullende/ afwijkende procedures voor de leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Deze procedures en instrumenten zijn regionaal vastgesteld door de schoolbesturen PO/SO en V(S)O en de samenwerkingsverbanden PO/SO en V(S)O.

Op de pagina SWV procedures en regelingen vind je de afspraken die tussen de VO-scholen zijn gemaakt ten aanzien van het plaatsen van de leerlingen. Ook vind je daar de jaarplanning POVO.

Tijdspad

Hieronder vind je het tijdspad van de overstap met de activiteiten op hoofdlijnen.

Tijdvak Algemene procedure Leerlingen met ondersteuningsbehoefte
September/oktober
Voorbereiden schooladvies door PO
Onderkennen leerlingen met ondersteuningsbehoefte door PO
November/december
Melding leerlingen in OT voor 15 november door PO
Januari
Aanmelding VSO, lwoo & Pro voor 1 februari door ouders
Februari
Advies voor 1 maart door PO
Maart
Aanmelding voor 15 maart door ouders; Start toelatingsprocedure en overdracht door VO
Start plaatsingen 1e ronde Pro vanaf 15 maart door VO
April
Verzenden eerste toelatingsbrieven door VO; Bovenschools toelatingsoverleg door VO; Einde zeswekenperiode toelatingsprocedure; start evt. verlenging met vier weken door VO
Mei
Einde verlengde toelatingsprocedure voor VO; Eindtoetsresultaten en evt. bijstellen advies door PO;
Juni
Verwerken herziene adviezen door VO; Plaatsingen bekend vanuit VO
Start plaatsingen 2e ronde Pro vanaf 1 juni door VO Plaatsingen bekend

De school biedt de leerlingen basisondersteuning en extra ondersteuning.

Informatie over de aanvraag van arrangementen van het SWV.